top of page

Reklama

Wyższe podatki w gminie Słupca

Zdecydowana większość radnych była za podwyższeniem podatku od nieruchomości na terenie gminy Słupca.


Od budynków mieszkalnych lub ich części podatek wyniesie 1 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Taką stawkę zaproponowała wójt Grażyna Kazuś i taką przyjęła większość rady. Najwięcej emocji wzbudziło głosowanie nad ustaleniem stawki od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.


Stawkę zaproponowaną przez wójt - 28,78 zł - została odrzucona przez wszystkich radnych. Nie zostały przyjęte także kwoty zaproponowane przez przewodniczącego Jerzego Kopczyńskiego i Komisję Budżetu oraz Komisję Oświaty. - Zejście na niższe stawki przy konstruowaniu budżetu stawi wójta w impasie (sytuacji bez wyjścia - przyp. autora) - podkreślił Cezary Przybylski, Zastępca Wójta Gminy Słupca. Po naradzie radni przegłosowali propozycję Damiana Piaseckiego. Tym samym podatek od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza wyniesie 20,50 zł od 1 m2 pow. użytkowej.


Rada jednogłośnie przyjęła stawkę 13,47 zł od 1 m2 od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Wszyscy na sesji radni byli również za zaproponowaną przez wójt kwotą podatku od budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza - 5,87 zł od 1 m2 pow. użytkowej.


Stosunkiem głosów 7 za, 6 przeciw, rada uchwaliła stawkę podatku od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez OPP w wysokości 6,95 zł od 1 m2. Pozostałe przyjęte wysokości podatku: 0,5% wartości od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków; 1,16 zł od 1 m2 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp.; 5, 79 zł od 1 m2 od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych; 3,81 zł od 1 m2 od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji; 0,44 zł od 1 m2 od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie działalności przez OPP.


Przed przegłosowaniem wszystkich stawek głos zabrał radny Łukasz Graczyk, który porównał stawki podatku, które obowiązują w gminie Strzałkowo i Ostrowite. We wspomnianych gminach w większości przypadku te stawki były niższe. - Niech każdy w swoim sercu rozważy, czy podnosić, czy nie - powiedział. Cezary Przybylski zaznaczył jednak, że wymienione kwoty są jeszcze przed zmianą i może to wprowadzać w błąd.


Ostatecznie za wyżej wymienionymi stawkami głosowało 12 radnych: Katarzyna Błaszczyk, Jarzy Kopczyński, Artur Kuchowicz, Jan Kujawa, Leszek Michałowicz, Damian Piasecki, Hanna Smarzyńska, Kazimierz Spławski, Mariusz Szczepaniak, Agata Urbaniak, Sławomir Wesołek i Józef Włodarczyk. Łukasz Graczyk i Leszek Woźniak byli przeciw, a nieobecna na sesji była Joanna Przybylska.

Zdjęcie poglądowe

Comments


bottom of page