top of page

Reklama

Kandydaci na Burmistrza Gminy Zagórów odpowiedzieli na Wasze pytania

Przed nami kolejny artykuł z cyklu, w którym przedstawiamy odpowiedzi kandydatów na burmistrzów i wójtów z naszego regionu na pytania przygotowane przez nas i naszych czytelników.


Tym razem przepytaliśmy kandydatów na Burmistrza Gminy Zagórów. Jest ich dwóch. O reelekcję ubiega się Roman Kulterman. Jego kontrkandydatem jest Andrzej Grzeszczak. Ich odpowiedzi przedstawiamy w kolejności alfabetycznej wg nazwiska.


1.Proszę w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie.


Andrzej Grzeszczak: Mam 63 lata i mieszkam w Zagórowie. W przeszłości byłem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Szetlewsku i Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie im. Polskich Olimpijczyków. Byłem Radnym Sejmiku Woj. Wielkopolskiego - Przewodniczący Komisji Edukacji i Nauki, delegat Sejmiku do Związku Województw RP, inicjator Programu bezpiecznych dojść do szkół przy drogach wojewódzkich m.in. (Ratyń, Drążna, Królików, Wierzbinek); kapelmistrzem Orkiestr Dętych: OSP Zagórów i OSP Lądek; Wójtem Gminy Rzgów. Pełniłem funkcję Burmistrza Miasta Słupcy. Jestem Kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Łącznie na stanowiskach kierowniczych w samorządach pracowałem ponad 30 lat. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku wychowanie muzyczn oraz podyplomowe: Menedżer Oświaty, Akademia Liderów Samorządowych, szkolenie - Standardy Obsługi Inwestora w JST.


Roman Kulterman: Mam 57 lat. Jestem od urodzenia mieszkańcem Gminy Zagórów. Ukończyłem studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Przez wiele lat pracowałem w Izbie Skarbowej oraz w banku. Byłem radnym Rady Miejskiej Zagórowa przez dwie kadencje. W poprzedniej kadencji sprawowałem funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów. W mijającej kadencji wybrany zostałem na Burmistrza Gminy Zagórów i chciałbym ponownie prosić wyborców o udzielenie mi poparcia na kolejne pięć lat.


2.Jakie są Pana dotychczasowe osiągnięcia i podjęte działania na rzecz lokalnej społeczności?


AG: Zajmowałem się organizacją nowo powstałej szkoły i doprowadzenie jej do wysokich wyników (klasy integracyjne i sportowe). Wyjeżdżałem z uczniami na Igrzyska Olimpijskie do Sydney, Aten i Turynu. Zredukowałem w jednej kadencji zadłużenia Gminy Rzgów o 400%, zwiększenie pozyskania środków z UE o 500%. Zapewniłem już w 2011 roku miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci w Gminie Rzgów. Pomogłem w zakupie 10 pojazdów dla OSP.


RK: Mijająca kadencja była okresem intensywnej pracy. Udało mi się zrealizować wiele strategicznych dla Gminy Zagórów inwestycji. Wymienię te najważniejsze, natomiast chciałbym mocno podkreślić, że są to inwestycje ważne z punku widzenia bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy bo zapewniające dostęp do podstawowych i najważniejszych sfer życia, jak: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków o wartości 13.919.769,42 zł, szereg inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji o wartości ponad 13,5 mln zł. Inwestycje drogowe, jakie zostały zrealizowane w mojej kadencji to również kwota ponad 13 mln zainwestowanych w drogi, chodniki, ścieżkę rowerową. Pozyskałem środki na utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kopojnie w budynku po byłej Szkole Podstawowej, gdzie zaopiekowanych na stałe jest 24 pensjonariuszy dziennych i całodobowych. Wykonałem termomodernizacje budynków Ośrodka Zdrowia w Zagórowie i Szkoły Podstawowej w Łukomiu. Nie mogę pominąć gazyfikacji Zagórowa, o którą samorząd zabiegał od wielu lat. Rozpocząłem tworzenie Klubu Malucha, który obejmie opieką najmłodsze dzieci tak, by ich mamy mogły być aktywne zawodowo. To najważniejsze, największe inwestycje, ale jest ich dużo więcej. Oczywiście wiele osób może powiedzieć, że w większości są to inwestycje mało widoczne z punktu widzenia Mieszkańca, który nie jest związany w żaden sposób z pracą samorządu, jego zadaniami, który tu po prostu mieszka i chciałby korzystać na przykład z rozwijającej się strefy rekreacyjnej. Poza tym, że i w tym obszarze poczyniłem inwestycje, np. inwestycje w sołectwach w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej, czy kompleksowa przebudowa stadionu w Zagórowie, to jednak jestem zdania, że należy odpowiedzialnie wartościować wydatki. Wyborcy pięć lat temu obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli swoje bezpieczeństwo w zakresie dostępu do usług publicznych. Dla mnie to wielka odpowiedzialność i nie wyobrażam sobie, jak mógłbym na przykład zamiast modernizacji oczyszczalni ścieków, która dostarcza każdemu codziennie przez całą dobę czystą wodę i odprowadza ścieki, wydać publiczne pieniądze na upiększanie miasta. To oczywiście też jest ważne, ale są sprawy ważniejsze. Są nimi również decyzje, które mądrze pozwalają zabezpieczyć środki publiczne na bieżące działania, jak utrzymanie dróg, dowóz dzieci do szkoły, utrzymanie szkół, przedszkola i innych instytucji, wynagrodzenia pracowników wszystkich jednostek, za które odpowiadam i wiele innych. Myślę, że mogę na potwierdzenie swoich słów powołać się na fakt, że Gmina Zagórów w rankingu gazety samorządowej „Wspólnota” dotyczącej wydatków inwestycyjnych gmin z całej Polski za lata 2020 – 2022 znalazła się na 265 miejscu. To ogromny sukces. Zwłaszcza, że jednocześnie jesteśmy jedną z najbiedniejszych gmin pod kątem dochodu na jednego mieszkańca.


3.Jakie plany ma Pan dotyczące rozbudowy i modernizacji infrastruktury gminy

(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe itd.)?


AG: Tak jak w moim programie wyborczym, czyli budowa dróg, chodników, przejść dla pieszych, tras rowerowych (mapa wieloletnich inwestycji drogowych), światłowodu, wodociągowania, kanalizowania i gazyfikacji gminy, dofinansowanie melioracji. Chcę również poprawić bezpieczeństwo komunikacyjne poprzez oświetlenie uliczne, w tym przejść dla pieszych, nowa organizacja ruchu drogowego na Dużym Rynku w Zagórowie, skrzyżowaniu w Łukomiu i innych.


RK: Infrastruktura drogowa to jeden z moich priorytetów. Zamierzam dalej inwestować w jej modernizację i rozbudowę tak, by drogi gminne były dla Mieszkańców obszarem zapewniającym bezpieczeństwo i wygodne podróżowanie. W przyszłej kadencji chciałbym – oprócz infrastruktury stricte drogowej – skupić się również na ścieżkach rowerowych i spacerowych. Pierwszą w Gminie Zagórów ścieżkę rowerową już mamy. Teraz kolej na następne. Mogę na ten moment przedstawić kilka inwestycji, na które już udało mi się otrzymać dofinansowanie i które zostaną na pewno zrealizowane w przyszłej kadencji. To: przebudowa – wymiana nawierzchni chodnika w m. Zagórów ul. Szubianki o wartości 158.569,69 zł, remont drogi gminnej nr 439002P na odcinku Myszaków – Myszakówek o wartości 1.622.083,98 zł, budowa drogi gminnej w m. Kościołków, dla której całkowity koszt realizacji inwestycji oszacowany został na kwotę 1.748 209,90 zł, budowa drogi gminnej na odcinku Skokum - Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w Zagórowie oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P. Na planowane zamierzenie inwestycyjne Gmina uzyskała dofinansowanie do kwoty 6.000.000,00 zł. Za tymi inwestycjami pójdą kolejne, na których realizację będziemy występowali o środki z funduszy zewnętrznych. Myślę, że to konkretne informacje i kwoty.


4.Jak planuje Pan promować rozwój gospodarczy w gminie oraz wspierać lokalnych przedsiębiorców?


AG: Poprzez wykorzystanie istniejących oraz przygotowanie i promocja nowych terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe; opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego; stopniowe zwiększanie dochodów gminy i zmniejszanie zadłużenia; uruchomienie punktu obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy, nowe miejsca pracy i staże, szczególnie dla kobiet i absolwentów; dostosowanie kształcenia zawodowego do lokalnego rynku pracy; lepszą współpracę z powiatem w sprawie wspólnych inwestycji; utworzenie stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych; promocję handlu, w tym wytwarzanych lokalnych produktów przemysłowych, rolniczych, ogrodniczych, pszczelarskich, leśnych, rękodzieła; powołanie Społecznej Rady Gospodarczej.


RK: Na rozwój przedsiębiorczości na danym obszarze mają wpływ wielorakie czynniki. To nie tylko sama jego promocja. W moim przekonaniu, aby skutecznie rozwijać i wspierać przedsiębiorców, w pierwszej kolejności należy stworzyć im warunki pod to, by w danym miejscu chcieli inwestować swoje środki. Z tego powodu tak wiele inwestycji w obecnej kadencji poczyniłem w zakresie rozwoju i modernizacji dróg. Transport bowiem to siła napędowa wszelkiej przedsiębiorczości. W najbliższym czasie przystąpimy do opracowywania Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego, w którym chcę zapewnić przedsiębiorcom prawne gwarancje możliwości rozwoju firm i przedsiębiorstw na naszym obszarze oraz wyznaczyć tereny pod inwestycje. Rozwój sieci internetowej i nowoczesnych technologii – to kolejny czynnik rozwoju przedsiębiorczości, dlatego tego typu działania zamierzam wspierać. Sprawnie działająca sieć wodociągowa i kanalizacyjna stanowią również nieodłączny czynnik stanowiący o atrakcyjności danego obszaru dla inwestorów. W te wszystkie sfery inwestowałem od początku obecnej kadencji i chciałbym tą drogą podążać dalej. Są przeszkody, których nie pokonamy. To na przykład brak kolei, czy bezpośredniego połączenia z krajowymi węzłami komunikacyjnymi. Potencjał widzę jednak w naszym miejscowym rynku. Chciałbym wspierać miejscowych przedsiębiorców w tworzeniu produktów lokalnych. Jestem otwarty na rozmowy z nowymi inwestorami.


5.W jaki sposób po wygraniu wyborów zamierza Pan rozwijać miejską kulturę, w tym Orkiestrę Dętą, Mażoretki oraz Szkółkę Muzyczną MGOK, ukierunkowaną na rozwój muzyczny oraz formę aktywnego spędzania czasu dzieci i młodzieży?


AG: Chcę zwiększyć liczbę zajęć pozalekcyjnych i sportowych w szkołach; ustawić balon halowy przy SP w Łukomiu; powołać koordynatora sportowego; urządzić strzelnicę oraz tereny rekreacyjne, w tym nad wodą oraz wsparcie Koła Wędkarskiego, wspierać organizacje pozarządowe i parafie w pozyskiwaniu środków finansowych, zamontować windę w Domu Kultury w Zagórowie; poszerzyć ofertę kulturalną i rekreacyjno-sportową (letnia scena muzyczna, dożynki, Dni Gminy Zagórów, Zjazd Zagórowian, Triatlon Zagórowski, spotkania integracyjne w różnych miejscach gminy). Z orkiestrą związany byłem przez 33 lata, w tym przez 17 jako kapelmistrz. Naturalne jest to, że chciałbym aby nadal się rozwijała. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o zmianie siedziby orkiestry. Uważam, biorąc pod uwagę jej historię i tradycję, że zasługuje na lepsze warunki lokalowe jak i doposażenie w instrumenty. Będę starał się jej to zapewnić.


RK: W tym zakresie mam mocno sprecyzowane i konkretne plany, których realizacja już się rozpoczyna i polegała będzie na remoncie i modernizacji budynku po dawnym młynie w Zagórowie przy ulicy Przemysłowej. To przepiękny obiekt, który wiele lat czekał na „drugie życie” i teraz to się udaje. Na chwilę obecną pozyskałem dofinansowanie na remont dachu do kwoty 200.000,00 zł oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (Etap II)”, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do kwoty 400 000,00 zł. Od tych inwestycji zaczynamy tworzenie w budynku po byłym młynie centrum kulturalnego w Gminie Zagórów. Z pewnością dla lokalnych zespołów, orkiestry dętej, Mażoretek oraz Szkółki Muzycznej, biblioteki i wielu innych inicjatyw kulturalnych będzie to wspaniałe miejsce do tworzenia i dzielenia się szeroko pojętą kulturą. Co do spędzania aktywnego czasu przez dzieci i młodzież chciałbym przystąpić do odłożonego w poprzednich kadencjach samorządu pomysłu rewitalizacji parku na Szubiankach, gdzie znalazłaby się strefa aktywności dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko.


6.Czy planuje Pan wprowadzenie budżetu obywatelskiego/funduszu sołeckiego, aby mieszkańcy mieli możliwość decydowania na co przeznaczone zostanie część wydatków inwestycyjnych?


AG: Jestem za funduszem sołeckim. On kiedyś już funkcjonował, ale jego realizacja była niewłaściwa, ponieważ burmistrz nie dawał możliwości sołectwom, aby same decydowały na jakie zadania przeznaczą środki. Mam duże doświadczenie z realizacji funduszu sołeckiego z racji, że byłem Wójtem Gminy Rzgów. Fundusz sołecki aktywizuje mieszkańców. Integruje ich przy realizacji określonych zadań. Chcę więc przywrócić fundusz sołecki, bo sołtysi bardzo chcieli go realizować, ale przez ostatnie lata nie mieli takiej możliwości.


RK: Fundusz sołecki od wielu lat jest mocno dyskutowanym tematem. W obecnej kadencji również decyzja o gospodarowaniu środkami funduszu podjęta została w oparciu o opinie mieszkańców i głosy radnych. Sądzę, że na takim sposobie gospodarowania funduszami udało się zrealizować konkretne inwestycje, że środki nie uległy rozdrobnieniu. W taki sposób do tematu funduszu obywatelskiego podeszło wiele gmin i zarówno ich włodarze, jak i mieszkańcy mają podobne przemyślenia. Natomiast jestem otwarty na propozycje i wolę Wyborców i Mieszkańców Gminy. Liczę na dialog, który pozwoli wypracować nam w przyszłej kadencji najlepsze dla Mieszkańców rozwiązania.


7.W jaki sposób planuje Pan zaangażować mieszkańców gminy Zagórów w proces podejmowania decyzji i jak zamierza Pan zapewnić transparentność działania urzędu?


AG: Poprzez konsultowanie z mieszkańcami nowych inwestycji i zgłaszanych pomysłów; współpracę z UTW, Klubem Seniora, DPS w Zagórowie, ośrodkami dla osób z niepełnosprawnością i stowarzyszeniami (utworzenie stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych). Chcę wysłuchiwać się opinie i oczekiwania mieszkańców, obiecuję być blisko ich spraw.


RK: Transparentność działania Urzędu jest zapewniona. Realizujemy wszystkie wymogi prawne związane z dostępem do informacji publicznej, udostępnianiem informacji o naszych działaniach, obsługą mieszkańca. Działa strona internetowa Urzędu, e-Urząd, BIP, Biuro Obsługi Mieszkańca, e-Kurenda. Zarówno ja, jak i kierownictwo Urzędu, pracownicy, kierownicy i pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych jesteśmy dostępni dla mieszkańców. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje sprawy, spostrzeżenia, wnioski do radnych i sołtysów działających na ich terenach. Wsłuchuję się w głosy Mieszkańców w sposób konkretny i merytoryczny. Uczestniczę w spotkaniach z Mieszkańcami, w zebraniach strażackich, spotkaniach z sołtysami, w innych uroczystościach i wydarzeniach, na których mogę porozmawiać o bieżących spostrzeżeniach i problemach. Jeśli nie mogę z jakiś powodów wszędzie być osobiście, zawsze deleguję w moim imieniu przedstawiciela kierownictwa Urzędu. Zamierzam w kolejnej kadencji kontynuować ten sposób działania.


8. Proszę dokończyć zdanie: Jako Burmistrz Gminy Zagórów będę...


AG: Dobrze służył Gminie Zagórów i jej mieszkańcom. Obiecuję ciężką i wytrwałą pracę, wsłuchiwanie się w Państwa opinie i oczekiwania, obiecuję być blisko Waszych spraw. Wiem co trzeba zrobić, by gmina mogła się rozwijać i wiem jak to zrobić. Mam przemyślany i dokładnie przygotowany program, którego realizacja pozwoli na rozwój naszej małej Ojczyzny. Nie mam wątpliwości, że zmiany są konieczne. Z raportu Ministerstwa Finansów wynika, że w 2023 roku dochód Gminy Zagórów na jednego mieszkańca wyniósł 1189 zł. To oznacza, że jesteśmy na 20. miejscu listy najbiedniejszych gmin Wielkopolski. Nie ma inwestycji dających nowe miejsca pracy, nie ma wizji rozwoju, nie ma pomysłów na lepszą przyszłość. Jest za to zadłużenie wynoszące ponad 17 milionów złotych i deficyt budżetowy na ten rok w wysokości prawie 3 milionów! Sytuacja finansowa gminy jest zatem bardzo zła, a jej przyszłość rysuje się w czarnych barwach. Kandyduję na burmistrza Gminy Zagórów, by to zmienić.


RK: Jako Burmistrz Gminy Zagórów będę dbał o bezpieczeństwo jej Mieszkańców, dążył do jej wszechstronnego rozwoju w dziedzinach związanych z infrastrukturą, przedsiębiorczością, opieką nad osobami starszymi i chorymi. Będę inwestował w szeroko rozumianą edukację i opiekę nad dziećmi, umożliwiając tym samym rozwój zawodowy młodym rodzicom. Ze swoich działań rzetelnie rozliczał się będę przed swoimi Wyborcami. Dołożę wszelkich starań i pracy, by Gmina Zagórów stawała się miejscem atrakcyjnym dla życia, pracy, nauki i spędzania wolnego czasu. Będę jednak Burmistrzem, który realnie ocenia szanse na realizację pewnych działań, odpowiedzialnie decydując o tym, na co powinny być przeznaczane środki publiczne.

Zdjęcia pochodzą z mediów społecznościowych i materiałów wyborczych kandydatówKommentare


bottom of page