top of page

Reklama

Ile można zarobić na wyborach samorządowych?

Członkom komisji wyborczych w tegorocznych wyborach samorządowych przysługuje nawet do 1500 zł wynagrodzenia. Dodatkowo, istnieje możliwość otrzymania zwrotu kosztów podróży oraz noclegów. Trzeba spełnić jednak określone warunki.


Wybory samorządowe już 7 kwietnia. Do 22 lutego można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, natomiast do 8 marca - członków obwodowych komisji wyborczych. Przysługuje im zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności wyborczych.


Wynika to z uchwały Polskiej Komisji Wyborczej z sierpnia 2023 r. w sprawie wynagrodzeń dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych. Wyższe stawki przewidziane są dla członków terytorialnych komisji wyborczych. Jej przewodniczący może liczyć na dietę w wysokości 1500 zł. 1400 zł otrzymuje jego zastępca. Dla zwykłego członka przewidziano dietę w kwocie 1300 zł. W przypadku drugiej tury wyborów przysługuje połowa stawki.


Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej za pierwszą turę otrzyma 900 zł. 800 zł diety przysługuje jego zastępcy. Dla zwykłego członka przewidziano 700 zł. Analogicznie, w drugiej turze obowiązuje połowa wspomnianych wcześniej stawek.


Członkowie komisji mogą również liczyć na darmowy przejazd publicznymi środkami transportu, a w uzasadnionych przypadkach – za zgodą przewodniczącego PKW – na zwrot kosztów podróży własnym pojazdem. Należności wypłacane są na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń akceptowanych przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę.


Członkom komisji wyborczych przysługuje także zwolnienie z pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy.


Zgodnie z obowiązującym prawem członkowie komisji, którzy pragną skorzystać z wyżej wspomnianych uprawnień pracowniczych, zobowiązani są do poinformowania pracodawcy co najmniej 3 dni przed planowaną nieobecnością w miejscu pracy. Po powrocie do pracy, są zobligowani dostarczyć pisemne zaświadczenie od przewodniczącego komisji, potwierdzające ich członkostwo. W przypadku przewodniczącego, zaświadczenie wystawia jego zastępca.


Podstawą dla wypłaty wynagrodzeń w nadchodzących wyborach samorządowych jest posiadanie pisemnego potwierdzenia udziału w czynnościach, do których zobowiązani są członkowie komisji wyborczych. Zgodnie z uchwałą PKW, w przypadku, gdy członek nie uczestniczył w posiedzeniach komisji terytorialnej, jego wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu, uwzględniając liczność odbytych posiedzeń komisji. Dodatkowo, zryczałtowana dieta nie przysługuje także osobom, które nie spełniły obowiązków wynikających z pracy w komisji wyborczej.

Zdjęcie poglądowe

Comments


bottom of page